પોલીસ અધિક્ષક, પાટણ
http://www.sppatan.gujarat.gov.in

ફાયર બ્રિગેડ

1/19/2020 7:54:16 PM

ક્રમ

હોસ્પિટલ/ સંસ્થાનું નામ

સરકારી/ ખાનગી

સરનામું

ટેલિફોન નંબર

નગરપાલિકા પાટણ

સરકારી

ભદ્ર, પાટણ

૦ર૭૬૬
૧૦૧
ર૩૦૩૩૩

નગર પાલિકા સિદ્ધપુર

સરકારી

નવાવાસ પાસે ફાયર
ફાઇટર વર્કશોપ, સિદ્ધપુર

૦ર૭૬૭
૧૦૧
રરર૦૦૪

નગર પાલિકા રાધનપુર

સરકારી

 નગરપલીકા વડપસર તળાવ ની પાસે રાધનપુર

૦ર૭૪૬
૧૦૧  
૨૭૭૨૮૩      

નગર પાલિકા ચાણસ્‍મા

સરકારી

ટાવર ચોક ચાણસ્‍મા

૦૨૭૩૪
૧૦૧
૨૨૨૦૧૮

નગર પંચાયત બ્‍યુરો

સરકારી

હારીજ ટાઉન

૦ર૭૩૩ રરર૦૦૯