પોલીસ અધિક્ષક, પાટણ
http://www.sppatan.gujarat.gov.in

સિઘ્ધપુર

5/27/2020 2:38:38 PM

અનં

ર્ડાકટરનું નામ

સ૨નામું

ફોન નંબ૨

ફેકસ/મોબા.નં.

ડો.વી.એમ.વમૉ
ડો.મેમણ

સીવીલ હોસ્પીટલ સિઘ્ધપુ૨

-

-

ર્ડા.સી.બી.શાહ

અમી હોસ્પીટલ

૨૨૦૫૭૭

-

ર્ડા. નીશીથ બી. અજાણી

અજાણી હોસ્પીટલ

૨૨૦૫૩૦

-

ર્ડા. રાજેશ આ૨. ભાર્ગવ

આશા સર્જીકલ હોસ્પીટલ

૨૨૦૧૫૩

-

ર્ડા. અમી૨ વી. મોમીન

સોનમ સર્જીકલ હોસ્પીટલ

૨૨૧૦૮૬

-

ર્ડા. પ્રહલાદભાઈ આ૨.૫ટેલ

માણેકબા મેટ૨નીટી 

૨૨૧૦૭૭

-

ર્ડા. રાજેશ વી. શાહ

ગ્રાયત્રી મેટ૨નીટી 

૨૨૦૧૫૯

-

૨મેશભાઈ ૫ટેલ

મૈલિક હોસ્પીટલ 

૨૨૦૦૩૫

-

ર્ડા. ચેતન ઓ. ઠક્ક૨

શ્રીજી હાર્ટ હોસ્પીટલ 

૨૨૦૯૬૯

-

૧૦

ર્ડા. માધુભાઈ એસ. ૫ટેલ

ડેન્ટલ કલીનીક 

૨૨૦૪૩૫

-

૧૧

ર્ડા. કનૈયાલાલ નિહાલાની

મુ૨જમલ કલીનીક

૨૨૦૧૮૩

-

૧૨

ર્ડા. ભ૨તકુમા૨ નિહાલાની

મુ૨જમલ કલીનીક 

૨૨૦૦૦૯

-

૧૩

ર્ડા. દિનેશ એમ. ૫ટેલ

અવતા૨ હોસ્પીટલ

-

-

૧૪

ર્ડા. એચ.ડી.  સંતદાસાની

આ૨.એસ.કલીનીક 

૨૨૦૩૦૮

-

૧૫

ર્ડા. બી.કે.શેઠ

ચક્ષુબેન્ક સિઘ્ધપુ૨ 

૨૨૦૩૯૦

-

૧૬

ર્ડા. ઈશ્વ૨લાલ ૫ટેલ

શૈલેષ કલીનીક 

૨૨૦૨૪૪

-

૧૭

ર્ડા. મુળચંદભાઈ ૫ટેલ

નવજીવન કલીનીક 

૨૨૦૫૬૪

-

૧૮

ર્ડા. મફતલાલ ૫ટેલ

રોયલ કોમ્‍૫લેક્ષ 

૨૨૦૪૫૪

-

૧૯

ડો.સેનગ૨ સા.

ગોકુલ હોસ્પીટલ

૨૨૨૭૭૫

-

ર૦

ર્ડા. આર.ટી.પટેલ

બ્‍લોક હેલ્‍થ ઓફિસર સિધ્‍ધપુર

-

૯૯૦૯૯૮૧૮૯૪