પોલીસ અધિક્ષક, પાટણ
http://www.sppatan.gujarat.gov.in

વિદેશ જવા માટે નો ઓબજેકશન સર્ટી (NOC)ના હકક

1/19/2020 7:55:59 PM

સદરહું કામગીરી તા.૧/૮/ર૦૧૪ થી અત્રેની કચેરીએ કામગીરી બંધ કરવામાં આવેલ છે અને હાલમાં ફોરેનર્સને લગતી તમામ કામગીરી (પાકિસ્તાન સિવાય) FRRO પોલિટેકનીક અમદાવાદ ખાતે થાય છે