પોલીસ અધિક્ષક, પાટણ
http://www.sppatan.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

2/21/2020 1:49:27 AM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત