પોલીસ અધિક્ષક, પાટણ
http://www.sppatan.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

9/18/2019 6:52:33 PM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત